Ochrana osobných údajov

 

 I. Súbory cookie

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookie?

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookie?

Na našich webových stránkach používame nasledovné typy súborov cookie:
Nevyhnutné súbory cookie: Tieto súbory cookie sú potrebné pre prevádzku našich webových stránok. Sem patria napríklad cookie, ktoré vám umožňujú prihlásiť sa do bezpečných sekcií našej webovej stránky.
Výkonové súbory cookie: Tieto súbory cookie nám umožňujú analyzovať, akým spôsobom pracujete s našimi stránkami. To môžme použiť na zlepšenie a zjednodušenie použiteľnosti našich webových stránok. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, sú agregované a anonymné.
Funkčné súbory cookies: Tieto súbory cookie si pamätajú vašu voľbu za účelom zlepšenia vášho používateľského komfortu. Tým umožnia webovej stránke prispôsobiť obsah pre vás alebo zapamätať si vaše preferencie, napríklad vašu voľbu jazyka. Údaje, ktoré tieto súbory cookie zbierajú, vás osobne neidentifikujú.
Súbory cookie, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač a nie je možné ich použiť na zhromažďovanie vašich osobných údajov.

Ako kontrolovať súbory cookie

Súbory cookie môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

 II. Podmienky ochrany osobných údajov

 

Základné ustanovenia

 
Predávajúci Shopex s.r.o. Novozámocká 16, 942 01 Šurany, ( ďalej aj „Shopex, s.r.o“ alebo „predávajúci“ ) prevádzkuje e-shop na stránke www.paperwallet.sk ( ďalej primerane „web shop“  alebo „e-shop“). Na e-shope si ako kupujúci môžete objednať a kúpiť tovar, prípadne si tam môžete zaregistrovať konto za účelom uľahčenia dopĺňania a opráv údajov pre ďalšie objednávky a ich sledovanie.    
 
Pri prevádzke  e-shopu tak Shopex, s.r.o (paperwallet.sk)  získava, spracúva a uchováva Vaše osobné údaje, ktoré nám na stránkach e-shopu  poskytujete. Tieto údaje sú: meno, priezvisko, ulica, číslo, psč, obec, e-mail, telefón, prípadne číslo vernostnej karty, iné údaje vo formulári Shopex, s.r.o (paperwallet.sk), prípadne aj údaje pre prevzatie tovaru ( napr. podpis ). 
 
Tieto údaje nám poskytujete za účelom prípravy a realizácie objednávky, doručenia tovaru, sledovania stavu objednávok, prípadne za účelom aktualizácie údajov pre e-shop a zavedenie predzmluvných vzťahov. Nevyžadujú a ani sa neposkytujú osobitné kategórie osobných údajov, len bežné kategórie osobných údajov.  Vaše osobné údaje uchovávame po dobu 3 rokov, prípadne po dobu uchovávania určenú platnými právnymi predpismi.
 
Shopex, s.r.o (paperwallet.sk) je tak prevádzkovateľom spracúvania Vašich osobných údajov. Naše identifikačné a kontaktné údaje sú:
 
Shopex, s.r.o (paperwallet.sk)., Novozámocká 16, 942 01 Šurany, 
e-mail: paperwallet.sk@gmail.com; tel: +421 914 106 389
Platné kontaktné údaje na nás nájdete na www stránke paperwallet.sk v sekcii Ochrana osobných údajov. To platí aj pre údaje prípadne určenej zodpovednej osoby. 
 
Poskytovanie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je Nariadenie  EU 2016/679 z 27.4.2016 ( ďalej primerane aj „Nariadenie“) a na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ( ďalej „Zákon“) v rozsahu určenom týmto predpisom. Spracúvanie Vašich osobných údajov je na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, alebo na vykonanie registrácie Vášho konta  v e-shope, ak nás o to pred uzatvorením zmluvy registráciou žiadate.
Osobné údaje sa nám musia poskytnúť pretože bez  toho nie je možné vybaviť Vašu objednávku ani Vám doručiť tovar. Vaše osobné údaje budeme využívať na uvedené účely v nevyhnutnom rozsahu.  Z  účtu v e-shope sa môžete odhlásiť kedykoľvek.  
Vaše osobné údaje môžeme ďalej poskytovať osobám - sprostredkovateľom spracúvania a príjemcom, ktorí sa podieľajú na prevádzke e-shopu a na plnení účelu spracúvania osobných údajov. Takýmito osobami sú najmä zmluvní partneri Bc. Matej Výberči (paperwallet.sk) ako poštové podniky, kuriérske spoločnosti, prevádzkovatelia web shopu, subjekty z oblasti informačných technológií a poradenstva, prostredníctvom ktorých sa zabezpečuje prevádzka e-shopu, vyhodnocovanie jeho činnosti a ponuky tovaru, vrátane doručovania tovaru. 
 
Zákonný Dôvod Účel spracovanie osobných udajov
 1. Zákonným dôvodom spracovaním osobných udajov JE
 • plnením ZMLUVY Medzi Vami prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa pri poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a spravodajcov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
 • vaše súhlas s takým spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a spravodajcov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.
 1. Účelom spracovanie osobných udajov JE
 • Vybavenie vasej Objednávky Výkon prav Povinnosti vyplývajúcich zo zmluvného vzťahov Medzi Vami prevádzkovateľom; pri objednávaní sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné vybavenie objednávky, poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzatvoriť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa splniť,
 1. Zo strany prevádzkovateľa nedôjde / dochádza k automatickému individuálnemu rozhodnutiu podľa § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol / k svojmu výslovnému súhlasu.
 
Doba uchovávania osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na výkon
práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľmi a uplatňovaním nárokov z týchto zmluvných vzťahov (počas 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
 • počas doby, kedy je odvolaný súhlas s spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľa osobné údaje vymaže.
 
 
Príjemcovia osobných údajov (
osoby podliehajúce dani ) 1. Príjemcovia osobných údajov sú: poštové a kuriérske spoločnosti, účtovník, paperwallet.sk
 • Podieľajú sa na dodávaní tovaru / služieb / realizácie platieb na základe zmluvy,
 • zabezpečujúci služby prevádzkovania e-shopu (Shoptet) ďalšie služby súvisiace s prevádzkovaním e-shopu,
 • zabezpečujúce marketingové služby.
 1. Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajín mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácie. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / cloudových služieb.
 
Vaše práva
 1. Za podmienok uvedených v Zákone máte
 • právo na
opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, • právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, prípadne obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa § 23 zákona,
 • právo podať námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
 • právo na prenos údajov podľa § 26 Zákona,
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu vašeho práva na ochranu osobných údajov.
 
 
Podmienky ochrany osobných údajov
 1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä heslá, antivírový program, šifrovanie, zálohy.
 3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom má prístup len k povereným osobám.
  Záverečné ustanovenia 
  Odoslaním objednávky z internetového formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
  2. S týmtoito podmienkami súhlasíte s potvrdením súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámení / oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate. 
  Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Nová verzia podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a súčasne Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli prevádzkovateľovi. 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.
 

III. Právo na odstúpenie od zmluvy

(1) Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
(2) Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy Vy alebo Vaša určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.
(3) V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí o odstúpení od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Novozámoocká 16, 942 01 Šurany, Slovenská republika, paperwallet.sk@gmail.com. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali.
(4) Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, zaslaním oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

(1) Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä nákupný cena vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Ak sa vám nepožaduje dodatočné náklady, ak ste si zvolili inú druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.
(2) Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Ich platba sa uskutoční rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania ďalších poplatkov.
(3) Platba za zakúpený tovar Vám bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
(4) Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na náš adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.
(5) Zodpovedá sa iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom ako je potrebné na zistenie charakteru, vlastnosti a funkčnosti tovaru.
V Trenčíne 20.10.2019