Obchodné podmienky

ČLÁNOK I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

(1) Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru prostredníctvom e-shopu www.paperwallet.sk.

(2) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu paperwallet.sk sa riadi týmito Obchodnými podmienkami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

ČLÁNOK II.

VYMEDZENIE POJMOV

(1) Tovarom je akákoľvek hnuteľná vec predávaná prostredníctvom e-shopu paperwallet.sk.

(2) Predávajúcim je Shopex s.r.o, Novozámocká 16, 942 01 Šurany, Slovenská republika, IČO: 52365786, IČ DPH: SK2121032474

(3) Kupujúcim je subjekt, ktorý uzavrel s predajcom zmluvu o kúpe tovaru.

(4) Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

(5) Objednávka sa rozumie vyplnením elektronického formulára, ktorý obsahuje údaje o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru, spôsob doručenia a platby a celková čiastka, ktorú kupujúci zaplatí za tovar.

ČLÁNOK III.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

(1) Kupujúci realizuje objednávku prostredníctvom elektronického formulára na internetovej stránke www.paperwallet.sk

(2) Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky prostredníctvom e-mailu. Týmto potvrdením sa objednávka považuje za záväznú. V tomto okamihu dochádza k uzavretiu zmluvy na diaľku medzi predajcom a kupujúcim.

(3) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a požiadaviek požadovaných systémom pri registrácii alebo pri realizácii objednávky .

(4) Kupujúci má právo bezplatne zrušiť objednávku e-mailom, v prípade, že predajca ešte neposlal tovar na adresu zákazníka podľa objednávky. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne v lehote 15 dní vrátená kupujúcemu prevodom na číslo kupujúceho, uvedené v maile, ktorou bolo vykonané zrušenie objednávky. V prípade zrušenia objednávky je potrebné uviesť identifikačné údaje kupujúceho, číslo objednávky, objednaný tovar, číslo účtu alebo adresu, kam má byť vrátená kúpna cena, ak bola zaplatená vopred.

(5) Predávajúci má právo zakázať objednávku a) ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a kupujúci nemá záujem o náhradné plnenie, b) v prípade nedostupnosti tovaru, c) v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenom v internetovom obchode. O zrušení objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne v lehote 15 dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

ČLÁNOK IV.

CENA TOVARU

(1) Aktuálne ceny tovaru sú uvedené v e-shope www.paperwallet.sk. Táto cena nezahŕňa náklady na dodanie tovaru na miesto určené kupujúcemu.

(2) Cena tovaru je uvádzaná za jeden kus, ak z charakteru tovaru alebo popisu nevyplýva niečo iné.

(3) Ceny uvedené v e-shope www.paperwallet.sk môžu podliehať zmenám aj bez predchádzajúceho ohlásenia. V prípade úspešného dokončenia objednávky, tj výplaty za tovar je predajca viazaný cenou tovaru, ktorý je uvedený pri zakladaní objednávky.

ČLÁNOK V.

PLATOBNÉ PODMIENKY

(1) Spôsob platby si vyberá kupujúci prostredníctvom elektronického formulára - objednávky.

  1. Bankovým prevodom na účet

            Platba v €
               IBAN:  SK81 0200 0000 0035 2466 5955
               BIC/SWIFT:  SUBASKBX (0200)

  1. Dobierkou

Kupujúci zaplatí za tovar po prevzatí tovaru od dopravcu.           
               Variabilný symbol je číslo objednávky bez mriežky ( # ).

(2) Kupujúci uhradí kúpnu cenu za tovar a náklady na dodanie tovaru.

ČLÁNOK VI.

DODACIE PODMIENKY A NÁKLADY NA DODÁVKU TOVARU

(1) Zákazník si v objednávkovom formulári môže vybrať spôsob dodania tovaru a) prostredníctvom Slovenskej pošty (zásielka), b) osobný odber po telefonickom dohovore na tel. 0914 106 389. Osobný odber je možný v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 na adrese Novozámocká 16, 942 01 Šurany. Na uvedenej adrese nie je len predajné miesto pre objednaný tovar cez internet s platbou vopred. 

(2) Všetky produkty ponúkané prostredníctvom e-shopu paperwallet.sk sú k dispozícii na sklade alebo na objednávku. Pokiaľ je tovar skladom, tovar je odoslaný na dopravu po pripísaní platby za tovar. Ak nie je skladom tovar sa posiela do 7 pracovných dní. Množstvá produktov sú uvedené pri každom tovare zvlášť.

(3) Predajca zaväzuje expedovať tovar na dopravu do 3 pracovných dní odo dňa úspešného dokončenia objednávky, tj od platby za tovar, pokiaľ sa tovar nachádza v skladových zásobách.

(4) Dodanie tovaru je realizované prostredníctvom Slovenskej pošty. Lehota doručenia tovaru zákazníkovi sa spravuje podmienkami prepravcu.  

(5) Cena dopravy je vypočítaná automaticky na webovej stránke, podľa hmotnosti zásielky a zvoleného spôsobu dopravy.

(6) Doprava zdarma pri nákupe nad 70 €.

 

ČLÁNOK VII.

PRÁVA A POVINNOSTI

(1) Predávajúci sa uzatvorením zmluvy o kúpe tovaru

  • Zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite a množstvo v nákupnej cene a za platobné podmienky platné v deň úspešného dokončenia objednávky tovaru.
  • Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

(2) Kupujúci sa uzatvorením zmluvy o kúpe tovaru

  • zaväzuje tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a
  • platiť za tovar kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

(3) V prípade, že kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoju nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník neprevezme prvé doručenie a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady na prvé aj opätovné doručenie tovaru.

(4) Predávajúci nezodpovedá za

  • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
  • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
  • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

(5) Vlastnícke právo k tovaru z predávajúceho na kupujúceho prechádza úplným zaplatením nákupnej ceny.

ČLÁNOK VIII.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA A UPLATŇOVANIE ODVOLANIA

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúceho a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

(2) Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Faktúra, ktorá je doručená kupujúcemu poštou alebo e-mailom, slúži súčasne ako záručný list.

(3) Predávajúci nezodpovedá za chyby súvisiace s bežným opotrebovaním tovaru s ohľadom na materiál, z ktorého sú vyrobené výrobky.

(4) Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcemu.

(5) Reklamáciu si kupujúci uplatňuje u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie kupujúci doručí reklamovaný tovar vhodne zabalený a nepoškodený vrátane všetkého príslušenstva a jasného popisu závady na adresu sídla predávajúceho.

(6) Kupujúci pri uplatňovaní reklamácie môže využiť reklamačný formulár, ktorý vytlačí a vyplní a spolu s chybným tovarom zašle na adresu sídla predávajúceho.

(7) Podrobný postup reklamácie upravuje Reklamačný poriadok.

(8) Reklamácia tovaru poškodeného pri doprave si kupujúci uplatňuje u Slovenskej pošty.

(9) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho s požiadavkou na nápravu, ak nie je spokojný s takým spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

(10) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 7 odpovedal zamietavo alebo neodpovedal naň do 30 dní odo dňa jeho odoslania.

(11) Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejňuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov (http://ec.europa.eu/odr).

(12) Ďalšie podmienky alternatívneho riešenia sporov a náležitosti návrhu podľa odseku 8 upravuje zákon č. 391/2015 Zz o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov ao zmene a doplnení niektorých zákonov.

ČLÁNOK IX.

PRÁVO SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpenia od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

(2) Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ realizuje písomne.

(3) Spotrebiteľ je povinný doručiť tovar v pôvodnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Obal na tovare nesmie byť poškodený a tovar nesmie vykazovať známky používania. Tovar musí obsahovať všetky cenovky a štítky na pôvodnom mieste a tieto nesmú byť odstránené. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovar rozbaliť a vyskúšať podobným spôsobom ako pri nákupe v klasickom kamennom obchode. Vyskúšaním sa však nerozumie začať používať tovar a po niekoľkých dňoch vrátiť na predávajúceho.

(4) Spotrebiteľ je povinný doručiť tovar spolu s písomnou formou odstúpenia od zmluvy, v ktorej kupujúci uvedie špecifikáciu tovaru a číslo objednávky podľa vystavenej faktúry.

(5) Riziká škody na tovare spôsobené prepravou od kupujúceho k predávajúcemu znáša kupujúci až do prevzatia tovaru predávajúcim. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky neprijímame.

(6) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

(7) Predávajúci si zaväzuje prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu vrátane nákladov na najlacnejší obvyklý spôsob doručenia ponúkaný predajcom. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

(8) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorého predmetom je predaj tovaru vyrobeného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa alebo tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodne vrátený z dôvodov ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

ČLÁNOK X.

PRÁVO PREDÁVAJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(1) Predávajúci má právo na odstúpenie od zmluvy v prípade predaja zásob, nedostupnosti tovaru a ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od nej spravodlivo požadovať nie je schopné dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene uvedenej v internetovom obchode, alebo dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne v lehote 15 dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

ČLÁNOK XI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

(1) Predávajúci zhromažďuje a spracúva kupujúceho poskytnuté osobné údaje v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(2) Osobné údaje zhromažďujú a spracovávajú za účelom plnenia predmetu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a tiež na ďalšie marketingové účely slúžiace predávajúcemu.

(3) Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných údajov a vykonávaných nákupov.

(4) Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho ani ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane s výnimkou poskytovania osobných údajov potrebných na doručenie tovaru poskytnutého prepravcovi.

(5) Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže odberateľ kedykoľvek odvolať v písomnej forme. Súhlas zanikne v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia odvolania kupujúceho predajcovi.

(6) Zaregistrovaním sa k odberu noviniek, vyjadruje kupujúci súhlas so spracovaním osobných údajov a zaslaním konkrétnej ponuky predávajúceho, ako aj s informáciami o rôznych zľavách, akciách a novinkách týkajúcich sa internetového obchodu www.paperwallet.sk

ČLÁNOK XII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

(1) Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamným poriadkom a že s nimi súhlasí.

(2) Právne vzťahy a podmienky sú výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z nespĺňania týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(3) Zmena obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňa 20.09.2019.

V Trenčíne 20.09.2019.