Reklamačný poriadok

Článok I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

(1) Shopex, s.r.o (ďalej len "predávajúci") týmto reklamným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. (ďalej len "zákazník" alebo "kupujúci") o podmienkach a spôsoboch uplatnenia práva na zodpovednosť za defekty (ďalej "reklamácie") vrátane údajov o tom, kde môže uplatniť výhradu a o vykonaní záručných opráv ,

(2) Tento reklamný poriadok je vydaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a Českej republiky.

(3) Tento reklamný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákon o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke paperwallet.sk

Článok II.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí od kupujúceho, a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.

(2) Predávajúci nezodpovedá za chyby súvisiace s bežným opotrebovaním tovaru s ohľadom na materiál, z ktorého sú vyrobené výrobky.

(3) Pri predaji za nižšiu cenu z dôvodu chyby je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dohodnutá nižšia cena.

(4) Pri používaných veciach je záručná doba 12 mesiacov.

(5) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

(6) Záručné doby začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak nákupca objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a poskytol potrebnú súčinnosť včas a správne na vykonanie služby.

(7) Doba uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady do doby, kedy kupujúci po ukončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Pokiaľ dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

(8) Právo na zodpovednosť za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

(9) Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu kúpenému tovaru zdarma ďalší tovar ako dar, je kupujúci, alebo ponúkaný dar prijať. Dar nie je však predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné chyby. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré upozornil predávajúci zákazníka, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazník vytvorí právo na odstúpenie od zmluvy, je povinný vrátiť kupujúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, tj aj tovar prijatý ako dar.

Článok III.

UPLATNENIE REKLAMÁCIE

(1) Kupujúci si uplatňuje právo na opravu zaslaného chybného tovaru na adresu sídla predávajúceho spolu s popisom vady.

(2) Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, tj právo na výmenu tovaru, Právo na odstúpenie od ZMLUVY (Vrátenie peňazí) a právo na Primeranú ZĽAVU si kupujúci taktiež uplatňuje písomne ​​na adrese sídla predávajúceho.

(3) Predávajúci alebo jeho poverený zamestnanec je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku môže predávajúci zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po uplynutí 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, kto môže poslať produkt na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa rozumie aj stanovisko oprávnenej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

(4) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamného protokolu.

(5) Predávajúci je povinný o vybavenie reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Súčasťou písomného dokladu je kópia reklamného protokolu s vyplneným vybavením reklamácie, zoznam obsahujúci písomné oznámenie o vybavení reklamácie alebo sms správu obsahujúcu informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

Článok IV.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

  1. a) je potrebné predložiť doklad o kúpe alebo prípadne iným spôsobom, ktorý nevyvoláva žiadne pochybnosti, preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho,
  2. b) je potrebné splniť všetky ostatné podmienky záručnej výhrady uvedenej v záručnej liste,
  3. c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce z záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

Článok V.

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE

(1) Pokiaľ ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jeho bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Ak príslušný predajca nevyžaduje neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo vážnosť defektu, nesmie to vyústiť do výmeny tovaru.

(3) Predávajúci môže vždy odstrániť chybu výmeny chybného tovaru za bezchybný, ak kupujúcemu nevadí závažné ťažkosti.

(4) Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, má právo kupujúcemu právo na výmenu tovaru alebo právo na jeho odňatie.

(5) Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie poškodenia a po následnej oprave tovaru správne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa považuje stav, ak sa rovnaká chyba vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách.

(6) Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide o odstrániteľnú chybu, ak však kupujúci nemôže správne užívať väčší počet vecí. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každý z nich bráni v riadnom používaní.

(7) Ak má predávajúci reklamáciu nevybavený do 30 dní, má kupujúci rovnaké práva, akoby sa jednalo o neodstrániteľnú vadu, tj právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

(8) Pokiaľ ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

(9) Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktorý z týchto práv uplatní. Len čo si vyberie jedno z týchto práv, nemožno už túto voľbu sám menovať.

V Bratislave 1.7.2017

 

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

(1) Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

(2) Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, kedy Vy alebo Vaša určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

(3) V prípade uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí o odstúpení od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Shopex, s.r.o, Novozámocká 16, 942 01 Šurany, Slovenská republika, paperwallet.sk@gmail.com. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali.

(4) Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, zaslaním oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

(1) Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä nákupnú cena vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. Ak sa vám nepožaduje dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

(2) Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od tejto zmluvy. Ich platba sa uskutoční rovnakým spôsobom, aký ste použili pri vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania ďalších poplatkov.

(3) Platba za zakúpený tovar Vám bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

(4) Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

(5) Zodpovedá sa iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom ako je potrebné na zistenie charakteru, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

V Trenčíne 20.11.2018